BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

                                                                                                                                      Stawiski, dnia 06.05.2010r.

 

OŚR. 7624-1/10

 

ZAWIADOMIENIE

                 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 22 kwietnia 2010r.  została wydana decyzja Nr OŚR. 7624-1/10  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 38 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po budowie do 53 DJP) , budowie zbiornika na płynne odchody zwierzęce pod oborą o pojemności do 300m3 na działce nr ewidencyjny 82/1 położonej w miejscowości Rostki, gmina Stawiski.

Decyzja jest do wglądu  w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, w pokoju nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

                                                                                                    

 

                                                                                                           BURMISTRZ  STAWISK

                                                                                                           Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 7 maj 2010 14:35
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2010 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 cze 2010 12:09
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2728 razy