BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

BI. 7331-14/10O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że w dniu 12 marca 2010 r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek GMINY STAWISKI .18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte –Budziski na terenie działek o numerach geodezyjnych: 52,51/8,51/1,252,255,254,263,265,138,256,270,280,291,275,276, położonych we wsi Poryte,
nr 76,36,38,79,39,41 położonych we wsi Budziski gm. Stawiski.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ


Stawiski, dn. 2010-03-12
Data powstania: piątek, 12 mar 2010 08:27
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2010 08:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 maj 2010 13:01
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2538 razy