BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

 style='font-size:14.0pt;line-height:115%'>Zawiadomieniestyle='font-size:12.0pt;line-height:115%'>Burmistrz Stawisk zawiadamia, że w
dniu 02 lutego 2010r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podlaskim 
a Gminą Stawiski o dofinansowaniu projektu „Przebudowa ulic na terenie miasta
Stawiski” nr WND –RPPD.02.01.02-20-079/08 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój
infrastruktury  transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania
2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu wynosi:
1 779 904,73 PLN, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 
1 146 135,36 PLN. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich w
kwocie: 744 987,97 PLN, co stanowi 65 % wydatków kwalifikowalnych, wkład
własny Beneficjenta w kwocie: 401 147,39 PLN, co stanowi 35%  wydatków kwalifikowalnych.Data powstania: piątek, 12 mar 2010 08:20
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2010 08:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 cze 2010 12:16
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2771 razy