BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa stacji bazowej PLUS GSM nr BT 1 1950 w Stawiskach, ul. Cedrowska 13 na terenie działki nr 692.)

Stawiski, dn. 2010-03-08

BI. 7331-53/09/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami/ Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 17 listopada 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo –Usługowego „DELTA PROJEKT” Paweł Aleksandrowicz, Białystok, ul. Tęczowa 1 działający w imieniu i na rzecz: POLKOMTEL S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację  inwestycji polegającej na Budowie stacji bazowej PLUS GSM nr BT 1 1950 w Stawiskach, ul. Cedrowska 13 na terenie działki nr 692.

 

Celem zapewnienia  czynnego udziału w postępowaniu  strony  mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: wtorek, 9 mar 2010 11:40
Data opublikowania: czwartek, 11 mar 2010 08:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2010 10:51
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2762 razy