BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (budowa wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski - decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych)

Stawiski, dn. 2010-01-07

 

OŚR. 7624-6/09/10

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski na działkach nr geod. 76,36, 38, 79, 39, 41 obręb Budziski oraz na działkach nr geod. 52, 51/8, 51/1, 252, 255, 254, 263, 265, 138, 256, 270, 280, 291, 275, 276 obręb Poryte, gmina Stawiski wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Starosty Kolneńskiego oraz Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach 7.30-15.45 od poniedziałku do piątku.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 7 sty 2010 09:55
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2010 09:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lut 2010 10:32
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2641 razy