BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (budowa wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski - zebranie wszystkich materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych)

Stawiski, dn. 2009-12-14

OŚR. 7624-6/09

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  Nr 199, poz. 1227)   Burmistrz Stawisk

 

zawiadamia,

 

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu z przyłączami relacji Poryte-Budziski na działkach nr geod. 76,36, 38, 79, 39, 41 obręb Budziski oraz na działkach nr geod. 52, 51/8, 51/1, 252, 255, 254, 263, 265, 138, 256, 270, 280, 291, 275, 276 obręb Poryte, gmina Stawiski.   

 

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa,  strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy Urzędu tj. 730 -1545 i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości  niniejszego obwieszczenia.

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 14 gru 2009 11:49
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2009 11:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lut 2010 15:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1853 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.