BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc ekonomiczna

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się o pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. POmoc ta przysługuje:


 • wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski i posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy.

Celem pomocy spoecznej jest zaspokajanie niezbądnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin - pomoc powinna doprowadzić do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu :


 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej choroby
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okolicznoći uzasadniających udzielenie pomocy.


Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą sie w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziłania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społęcznej przysługuje : 1. osobie samotnie gospodarujące, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł. (zwanej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej")
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł. (zwanej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie")
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny").
  Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji.

Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w formie pisemnej.


Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają wydania decyzji. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.


Jedyne świadczenie w postaci pracy socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Świadczenia pieniężne pomocy społecznej przyznaje się za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek z wymaganą dokumentacją.


Data powstania: wtorek, 7 sie 2007 09:30
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2003 14:47
Data edycji: wtorek, 7 sie 2007 14:56
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 6919 razy
Ilość edycji: 1