BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk (przebudowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia i budowa przyłącza kablowego (...) we wsi Romany gm. Stawiski)

Stawiski, dn. 2009-10-19

BI.7331-44/09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZ STAWISK

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 16 września 2009r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PEG Dystrybucja Białystok Sp.zo.o , 15-950 Białystok , ul. Elektryczna 13 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na przebudowie odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia i budowie przyłącza kablowego oraz złącza kablowo-pomiarowego do budynku mieszkalnego położonego na terenie działek o nr. geod. 339,340 i 344  położonym we wsi Romany gm. Stawiski.

 

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 13:15
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 13:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:37
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1873 razy