BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dn. 2009-07-15

 

 

BI.7331-15/09

 

Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

 

Z A W I A D A M I A

 

że w dniu 02 lipca 2009r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA w Białymstoku wydał postanowienia nr GDDKiA.)/BI.ZZ.Z-3/435/92/2099r opiniujące projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowego budynku rozdzielni sieci SN 15 KV oraz przebudowie linii napowietrznej i kablowej SN 15 kV w obrębie rozdzielni , na terenie obejmującym działkę nr 938/1, i części działek nr 938/10,939 i 944 położonym w Stawiskach w zakresie  dotyczącym działek przyległych do pasa drogowego drogi krajowej nr 61 Łomża- Grajewo (działka o nr geod. 944).

 

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 15 lip 2009 14:16
Data opublikowania: środa, 15 lip 2009 14:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sty 2010 08:36
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2211 razy