BIP Gminy Stawiski

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Stawiskach oraz Barzykowie.


BURMISTRZ STAWISK
Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Wiejskiej 10 oznaczonej numerem geodezyjnym 542 o pow. 0,0203 ha, działka budowlana zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, zakwalifikowanym jako obiekt o wartościach kulturowych, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 1053.


Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.


W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.


Cena wywoławcza netto 26 000,00 zł. + VAT /22 %/


Wysokość wadium wynosi 5 200,00 zł.


Minimalna wysokość postąpienia 260,00 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2009 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:Działki położonej w Barzykowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 68/2 o pow. 0,3234 ha, rodzaj użytków – Ps, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926.


Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.


W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne. Aktualnie przedmiotowa działka jest w użytkowaniu posiadacza samoistnego.
Cena wywoławcza netto 10 000,00 zł.


Wysokość wadium wynosi 2000,00 zł.


Minimalna wysokość postąpienia 100,00 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2009 r. o godzinie 12 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:Działki położonej w Barzykowie, oznaczonej numerem geodezyjnym 126 o pow. 0,5100 ha, rodzaj użytków – Ls, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą KW 27926.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.
W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne .


Cena wywoławcza netto 15 000,00 zł.


Wysokość wadium wynosi 3000,00 zł.


Minimalna wysokość postąpienia 150,00 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2009 r. o godzinie 14 00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  1. Okazanie dowodu wpłaty wadium,

  2. W przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 12 lutego 2009 r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

      
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

      
Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 14 stycznia 2009 r. do dnia 17 lutego 2009 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.stawiski.bip.pl
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.
BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: środa, 14 sty 2009 15:26
Data opublikowania: środa, 14 sty 2009 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 13:48
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 2379 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.