BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia c.d.)

Stawiski, dn. 2008-12-16

 

 

OŚR. 7624-14/08

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm./ i w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) Burmistrz Stawisk zawiadamia

 

że dla przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w km 5+194 w m. Dzierzbia, gm. Stawiski” na terenie działki nr geod. 687 na które Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 125, Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Powyższe stanowisko podjęto po wydaniu opinii przez Starostę Kolneńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, w których to opiniach nie stwierdzono potrzeby wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 od poniedziałku do piątku.

Obwieszczenie niniejsze umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji - na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dzierzbia, gm. Stawiski.

 

Na powyższe postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 17 gru 2008 13:25
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 13:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2376 razy