BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie (Zakończenie postępowania administracyjnego)

Stawiski, dn. 2008-12-02


BI.7331-35/08

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) a także art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. nr 80 , poz. 717 z późn. zmianami / Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A

że zebrano wszystkie materiały dowodowe i zostało zakończone postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stawiski reprezentowanej przez Burmistrza Stawisk , 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na nadbudowie budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Stawiskach o poddasze użytkowe z wieżą na terenie obejmującym działki nr 551 i 552 rozbudowa o podjazd dla niepełnosprawnych na terenie obejmującym część pasa drogowego drogi krajowej (dz. Nr 595/3) położonym w Stawiskach.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk w terminie do dnia 10 grudnia 2008r.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 14:18
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 lut 2009 18:44
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3081 razy