BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie (Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia)

Stawiski, dn. 2008-11-20

OŚR. 7624-14/08

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Stawisk

zawiadamia

że w dniu 17 listopada 2008r. zostało wszczęte na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Przebudowa /modernizacja/ zbiornika wodnego na rzece Dzierzbia w km 5+194 w m. Dzierzbia, gm. Stawiski” na terenie działki nr geod. 687. W/w działanie będzie realizowane przy wsparciu i refundacji kosztów pochodzącyc z budżetu Unii Europejskiej w ramach Działania 125, Schemat II - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. Urząd wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz
Data powstania: piątek, 21 lis 2008 21:46
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2008 22:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 08:27
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2227 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.