BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie (Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski)

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z art. 46a ust. 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm./) Burmistrz Stawisk

Z A W I A D A M I A


że dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa ulic na terenie miasta Stawiski’’ obejmującego przebudowę ulic Pocztowa wraz z przebudową urządzeń telekomunikacyjnych ( działki Nr 407,403/2, 404/2, 406/2), Reymonta i Nowoprojektowana w Stawiskach o długości odpowiedni 486m, 422m i 123,5m – łącznie 1031,5m (działki nr 1026/1, 1021/4 1029, 407, 1030, 357) oraz budowę kanalizacji deszczowej z wpustami w ulicach: Pocztowa, Reymonta i Nowoprojektowana o łącznej długości 1018m i 2 separatorami w Stawiskach ( działki nr 477/2, 527, 1029, 407, 176, 207, 205), na które Gmina Stawiski ubiega się o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Oś priorytetowa II : Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa. (Sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ) wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

      Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13, w godzinach 7.30-15.45 od poniedziałku do piątku.

      Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 31 paź 2008 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lis 2008 11:10
Data przejścia do archiwum: środa, 3 gru 2008 08:29
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1959 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.