BIP Gminy Stawiski

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Stawiski.
      Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) a także art. 46a ust. 1 i 5 oraz art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) Burmistrz Stawisk

ZAWIADAMIA


że w dniu 23 września 2008r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Stawiski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na zrealizowane przedsięwzięcie p.n.

„Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stawiski, na odcinkach: Barżykowo - Skroda Mała, działki nr 1/2 i 168 położone we wsi Barżykowo i działki nr 11/1, 1/7, 117/2, 129/1, 111/1, 141, 99/1, 106/1, 106/2, 88/1, 124, 105/1, 105/2, 123, 82/1, 111/2, 112/7, 113/2, 101/1, 115/2, 116/1, 117/1, 119, 94/1, 129/2, 127, 107/2, 128, 87/1, 112/4, 112/3 129/3 położone we wsi Skroda Mała oraz Karwowo-Zalesie-Wysokie Małe-Wysokie Duże, działki nr 270/1, 270/2, 273 położone we wsi Karwowo, nr 59, 60/1/ 62 położone we wsi Zalesie, nr 62, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, 105/5, 105/6, 105/7, 105/16, 112/1, 112/2, 481/1, 481/2, 484, 485, 490, 491, 496/2, 497, 503 położone we wsiach Wysokie Małe i Wysokie Duże”

Na w/w zadanie Gmina Stawiski złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. (Sporządzenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej) oraz zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego wytycznymi w zakresie OOŚ.
      Powyższe przedsięwzięcie podlega procedurze OOŚ a organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie OOŚ jest Burmistrz Stawisk. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.
      Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15 , pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.
      Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska tut. Urząd wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Starosty Kolneńskiego o opinię dotyczącą raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

Data powstania: środa, 24 wrz 2008 13:39
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2008 14:25
Data przejścia do archiwum: środa, 15 paź 2008 14:23
Opublikował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Zaakceptował(a): Przemysław Niedźwiedzki
Artykuł był czytany: 1878 razy
Copyright @ 2003-2018 Urząd Miejski w Stawiskach   |  Wykonanie SPEED - System PUBLIKATOR

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.