BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk


Agnieszka Rutkowska

 

tel. (86) 278 - 52 - 21

 

pok. nr 11

Przyjmuje interesantów w każdy
poniedziałek, wtorek i środę od godz. 900 do 1100,

 

 

Ustawa o samorządzie gminnym

Art. 29a. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
"Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta)."
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.
Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
(...)
Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

 

Statut Gminy Stawiski

Rozdział VIII. Tryb pracy Burmistrza Stawisk

§ 100.

1. Organem wykonawczym w Gminie jest Burmistrz.
2. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega Radzie.
3. Burmistrz wykonuje:
   1) uchwały Rady,
   2) zadania określone w odrębnych przepisach,
   3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,
§ 101.

1. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
2. Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza lub upoważnionego przez niego pracownika na ich posiedzenie i złożenie wyjaśnień.
§ 102.

  Burmistrz Gminy określa sposób realizacji uchwał i składa informację o tym na następnej sesji Rady.
§ 103.

1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust.1, w jego imieniu.

 

Data powstania: sobota, 2 sie 2008 13:10
Data opublikowania: sobota, 2 sie 2008 14:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 13315 razy