BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

Rozdział I

Struktura Organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Stawiski, realizującą zadania w zakresie pomocy społecznej.

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej jest pracodawcą dla pracowników zatrudnionych przez Kierownika Ośrodka w liczbie zapewniającej pełną realizację zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej, innych właściwych przepisach oraz Statucie Ośrodka.
 2. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustaw o pracownikach samorządowych, przepisy wykonawcze do ustawy oraz przepisy Kodeksu Pracy.
 3. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone przez organy rządowej administracji ogólnej.

§ 2.

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Stawisk.

Rozdział II

Zakres pracy Ośrodka

§ 3.
Do ogólnych zadań Ośrodka należy:

 1. stymulowanie i koordynowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w zakresie pomocy społecznej.
 2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań Gminy wynikających z planów i uchwał Rady Miejskiej oraz przepisów administracyjnych dotyczących pomocy społecznej,
 3. współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi w zakresie pomocy społecznej,
 4. rozpatrywanie skarg i interwencji podopiecznych oraz wniosków, postulatów i zapytań radnych, z zakresu pomocy społecznej.
 5. opracowywanie propozycji do projektów planów i programów wieloletnich oraz rocznych dotyczących realizacji zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej,
 6. przygotowywanie okresowych i tematycznych ocen, analiz oraz informacji dla Rady Miejskiej, Komisji Rady i Burmistrza Stawisk.

§ 4.
Do podstawowych zadań i zakresu poszczególnych stanowisk wchodzących w skład Ośrodka należy:

 1. Pracownik socjalny :
  • udzielanie świadczeń w różnych formach osobom kwalifikującym się do pomocy społecznej, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,
  • udzielanie pomocy poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych wypadków losowych,
  • bieżące prowadzenie rejestru przyznanych zasiłków: stałych, okresowych, jednorazowych i innych świadczeń oraz wydatków;
  • prowadzenie zbiorczych zestawień:
   • rodzin wielodzietnych,
   • rodzin alkoholików,
   • osób samotnie wychowującychdzieci,
   • dzieci z trwałym kalectwem,
   • osób w wieku poprodukcyjnym,
   • inwalidów I i II grupy inwalidztwa,
   • rodzin bezrobotnych.
  • wydawanie decyzji na świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i posiadanymi uprawnieniami,
  • współpraca z innymi pracownikami socjalnymi i księgowością,
  • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi,
  • kompletowanie przepisów prawnych, artykułów i notatek prasowych w zakresie pomocy społecznej,
  • zapewnienie właściwych form opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
  • sporządzanie rozliczeń z udzielonej pomocy i sprawozdań dla jednostek nadrzędnych oraz GUS,
  • uczestniczenie w pracach związanych ze specjalnymi programami rządowymi,
  • prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg i wniosków,
  • obsługa komputerów i kserokopiarek,
  • rozeznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  • organizowanie i prowadzenie we współdziałaniu z organizacjami społecznymi i instytucjami pracy socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy,
  • opracowywanie indywidualnych planów pomocy, przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją przewidzianą obowiązującymi przepisami dla danego świadczenia,
  • opracowywanie wniosków dotyczących problemów socjalnych Miasta Stawiski,
  • współdziałanie z placówkami służby zdrowia, Rejonowym Biurem Pracy, pedagogami szkolnymi, Sądem,
  • współdziałanie z placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji, zakładów pracy, organizacji społecznych, grup charytatywnych, fundacji, itp. w realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej,
  • utrzymywanie w stanie aktualnym kart podopiecznych,
  • sporządzanie bilansu potrzeb i środków oraz projektu planu pomocy społecznej w rejonie opiekuńczym,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie konieczności udzielania pomocy społecznej,
  • kierowanie podopiecznych na komisję lekarską w celu ustalenia grupy inwalidzkiej,
  • zamawianie dla podopiecznych wizyt lekarskich, pielęgniarskich, karetki pogotowia, itp.
  • sporządzanie wniosków o alimentację
  • kompletowanie dokumentacji w sprawach o umieszczenie w domach pomocy społecznej; domach małego dziecka oraz ustalanie opłat za pobyt w tych placówkach,
  • prowadzenie okresowych kontroli przeznanych świadczeń oraz udział w wyjazdach interwencyjnych,
  • prowadzenie rejestru udzielonej pomocy w rejonie opiekuńczym:
   • rodzin wielodzietnych,
   • rodzin patologicznych ( alkoholizm, narkomania ),
   • osób samotnie wychowujących dzieci,
   • dzieci z trwałym kalectwem,
   • rodzin w wieku produkcyjnym
   • osób w wieku poprodukcyjnym,
   • inwalidów l i II grupy inwalidztwa,
   • rodzin bezrobotnych.
 2. Aspirant pracy socjalnej
  • wykonuje zadania pracownika socjalnego

Rozdział III

Tryb pracy Ośrodka

§ 6.

 1. Czas pracy Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.
 2. Informacja o godzinach pracy Ośrodka musi być umieszczona w widocznym miejscu.
 3. Pracownikom Ośrodka przysługuje wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu 30- go dnia każdego miesiąca
 4. W ciągu godzin pracy pracownikowi przysługuje 30 minut (1100 - 1130)na spożycie posiłku. Przerwa nie może zakłócić normalnego toku pracy.
 5. Za pracę poza wyznaczonymi godzinami pracy przysługuje czas wolny w godzinach ustalonych z Kierownikiem Ośrodka.
 6. Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy podpisywać listę obecności. Spóźnienia należy osobiście zgłosić i wyjaśnić Kierownikowi Ośrodka.
 7. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być udokumentowane delegacjami lub zapisami w książce wyjść.
 8. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy i zgodnym z planem urlopów.
 9. Dobór kadry pracowniczej w Ośrodku odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego (przygotowanie zawodowe, postawa etyczno - moralna oraz predyspozycje osobowe niezbędne do pracy w Ośrodku). Decyzja o przyjęciu do pracy należy do Kierownika Ośrodka.
 10. Pracownikowi wypłacana jest dodatkowe roczne wynagrodzenie według odrębnych przepisów.
 11. Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach 730 do 1545 (a przerwa w godz. od 1100 do 1130) przez pracowników socjalnych oraz w godzinach urzędowania przez Kierownika Ośrodka.
  Informacja o wyznaczonych godzinach przyjęć interesantów musi być podana do publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych przed pomieszczeniami Ośrodka.
  Pracownikowi Ośrodka nie wolno odmówić przyjęcia interesanta poza wyznaczonymi godzinami pracy. Każdy pracownik musi mieć wyznaczonego zastępcę, zorientowanego w zagadnieniach i dokumentacji.

Rozdział IV

Organizacja przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw interesantów.

§ 7.

 1. Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są w terminach określonych w KPA.
  Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw interesantów ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 2. Kontrolę i koordynację działań w tym zakresie prowadzi Kierownik Ośrodka. Ogólne zasady postępowania określa KPA, instrukcje oraz przepisy szczególne, dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków obywateli.

§ 8.

Pracownicy Ośrodka przy obsłudze interesantów zobowiązani są do:

 1. udzielenia informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów,
 2. rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy na miejscu - w miarę możliwości, w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia.
 3. informowanie zainteresowanych o stanie i postępie załatwienia ich sprawy, ustnie lub pisemnie,
 4. powiadamianie o przysługujących środkach odwoławczych lub możliwości zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć,
 5. kulturalnego traktowania interesantów i zapewnienia im właściwych warunków do załatwienia spraw lub oczekiwania na ich załatwienie
 6. udostępnianie urządzeń i materiałów pomocniczych do wniesienia sprawy (np. napisanie podania, wypełnienie druków),
 7. interesanci maja prawo uzyskać informację w drodze ustnej i pisemnej, telefonicznie lub teleksem poza sprawami objętymi przepisami o tajemnicy służbowej, państwowej, itp.

Rozdział V

Zasady i tryb postępowania przy realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej.

§ 9.

 1. Ośrodek w zakresie i trybie ustalonym przez organy nadrzędne opracowuje projekty uchwał Rady Miejskiej oraz inne materiały sprawozdawczo - informacyjne w zakresie pomocy społecznej.
 2. Kierownik Ośrodka realizuje i organizuje wykonanie zadań wynikających z uchwał i wytycznych Rady Miejskiej,
 3. Kierownik Ośrodka w szczególności:
  • zasięga opinii Komisji Rady w sprawach określonych przez Radę Miejską,
  • rozpatruje interpelacje radnych z zakresu pomocy społecznej i przygotowuje odpowiedzi,
  • rozpatruje wnioski radnych i komisji Rady oraz udziela odpowiedzi,
  • udziela wszelkiej pomocy Komisjom Rady i radnym w przeprowadzanych przez nich kontrolach Ośrodka.
 4. Kierownik Ośrodka zapewnia realizację uchwał Rady Miejskiej oraz prowadzenie zbiorczych rejestrów uchwał; interpelacji i wniosków radnych dotyczących zadań wykonywanych przez Ośrodek.

Rozdział VI

Organizacja działalności kontrolnej Ośrodka

& 10.

 1. Kontrolą wewnętrzną objęta jest realizacja zadań określonych w:
  • statucie Ośrodka,
  • regulaminie organizacyjnym Ośrodka,
  • w zakresach czynności pracowników,
  • uchwałach Rady i Burmistrza,
  • aktywach normatywnych i dyspozycjach władz nadrzędnych,
  • poleceniach służbowych przełożonych.
 2. W kontrolach wewnętrznych uczestniczą członkowie Rady Miejskiej zgodnie z tematycznym rozdziałem pracy Rady.

§ 11.

Kontrolę zewnętrzną wykonują organy ustawowo do tego powołane, Kierownik Ośrodka zobowiązany jest do współdziałania z organami kontroli rządowej i samorządowej oraz państwowymi instytucjami przestrzegania prawa i porządku publicznego.

Rozdział VII

Zasady podpisywania i obiegu pism urzędowych i innych dokumentów.

§ 12.

Wszystkie pisma urzędowe wychodzące z Ośrodka muszą być opatrzone datą, symbolem Ośrodka oraz numerem rzeczowego wykazu akt sprawy.

§ 13.

Pisma wychodzące z Ośrodka winny być opracowane starannie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale oraz odpowiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego.

 1. Sprawy przedkładane Kierownikowi Ośrodka do aprobaty winny być parafowane przez pracowników, którzy odpowiadają za prawidłowość przygotowywanych dokumentów.
 2. Wszystkie pisma i decyzje wychodzące na zewnątrz winny być podpisywane przez Kierownika Ośrodka.
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2006 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2006 12:30
Opublikował(a): Izabela łoszewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 6517 razy