BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter),

telefon: 278-55-11 w 35 lub 278-52-02

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz.
2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
3. W przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5

Opłaty:

Czynność zgłoszenia wymeldowania nie podlega opłacie skarbowej.Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom,rodzicom,dzieciom,dziadkom i rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Inne wskazówki, uwagi:

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
1. w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2. w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).


Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 08:23

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 16:05
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 08:23
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 16:05
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2989 razy
Ilość edycji: 9