BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt

Wymagane dokumenty


 1. Dokument potwierdzający zgłoszenie lub zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

 2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi.

 3. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa cywilnoprawna, itp.).

 4. Oświadczenie potwierdzające, że lokalizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz znajdujące się w nim pomieszczenia, a także wyposażenie były zgodne z wymaganiami określonymi w § 1 – 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. poz. 1657), co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę czasu prowadzenia działalności;

 5. Dokument potwierdzający gotowość do udzielenia pomocy weterynaryjnej zwierzętom przebywającym w schronisku przez lekarza weterynarii, zgodnie z wymogami § 7 wyżej cytowanego rozporządzenia, co najmniej przez okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę czasu prowadzenia działalności;

 6. W przypadku braku pieca do spalania zwłok zwierzęcych dokument potwierdzający gotowość do odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych, co najmniej na okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności;

 7. Dokument potwierdzający posiadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego nadanego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii;

 8. Dokument potwierdzający posiadanie środka transportu właściwie oznakowanego, poprzez umieszczenie na nim nazwy i adresu przedsiębiorcy, dopuszczonego decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz.1967);

 9. Dokument potwierdzający dysponowanie urządzeniami do gromadzenia odchodów zwierząt;

 10. Dokument potwierdzający dysponowanie atestowanymi środkami do obezwładniania i wyłapywania zwierząt w sposób niepowodujący zagrożenia ich życia i zdrowia, ani niezadający im cierpienia;

 11. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

 12. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach –Hexa Banku Spółdzielczym o/Stawiski - numer 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Opracował

Malinowski Grzegorz

Data sporządzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 15:10

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 15:13
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 17 lut 2020 15:10
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 lut 2020 15:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 749 razy