BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Stawiski

Wymagane dokumenty


 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach –Hexa Banku Spółdzielczym o/Stawiski - numer 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.

 2. Dokument zezwalający na prowadzenie przez zakład działalności w zakresie grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części/spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie obiektów i środków technicznych niezbędnych do prowadzenia określonej działalności.

 4. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie prowadzona działalność objęta wnioskiem (np. akt własności, umowa cywilnoprawna, itp.).

 5. Dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia zwłok zwierzęcych lub ich części wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 6. Dokumentacja hydrogeologiczna dotycząca planowanej lokalizacji grzebowiska.

 7. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań lokalizacyjnych dotyczących grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części/spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 8. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.

 9. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 10. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 11. Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.

 12. W przypadku spalarni – dokument potwierdzający gotowość do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania przez wyspecjalizowany podmiot, co najmniej prze okres zgłoszonego przez przedsiębiorcę zamierzonego czasu prowadzenia działalności.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Opracował

Malinowski Grzegorz

Data sporządzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 15:00

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 15:08
Data dodania: poniedziałek, 17 lut 2020 15:00
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 lut 2020 15:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 804 razy