BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stawiski

Wymagane dokumenty


  1. Dokument potwierdzający zgłoszenie lub zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

  2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi.

  3. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt.

  4. W przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).

  5. Dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy Stawiski zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt co najmniej przez okres zgłoszonego zamierzonego czasu prowadzenia działalności oraz wskazanie lokalizacji schroniska.

  6. Dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt co najmniej przez okres zgłoszonego zamierzonego czasu prowadzenia działalności z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki.

  7. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł. Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach –Hexa Banku Spółdzielczym o/Stawiski - numer 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia.

Podstawa prawna:

art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Opracował

Malinowski Grzegorz

Data sporządzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 14:48

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 17 lut 2020 14:57
Data dodania: poniedziałek, 17 lut 2020 14:48
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 lut 2020 14:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 786 razy