BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 13,

poniedziałek - piątek , godz. 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty


  1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (plik do pobrania w załączeniu);

  2. Dwa egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:1000 zakupione w Starostwie Powiatowym w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, na jednym egzemplarzu mapy należy zaznaczyć granice terenu objętego wnioskiem;

  3. W przypadku inwestycji realizowanej na terenie objętym ochroną prawną Konserwatora Zabytków do wniosku należy dołączyć koncepcję urbanistyczno-architektoniczną przedstawiającą wkomponowanie projektowanej inwestycji w przestrzeń;

  4. uproszczony wypis z rejestru gruntów na działkę własną;

  5. wykaz podmiotów i działek na działki sąsiadujące z inwestycją;

  6. odbitka z mapy ewidencyjne gruntów;

  7. przy budynkach mieszkalnych co najmniej dwie elewacje.


Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach, pokój nr 13

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł. (z wyłączeniem budynków mieszkalnych)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin wydania decyzji uzależniony jest od stopnia złożoności sprawy /postępowanie konieczne uzgodnienia itp/ Wydanie decyzji zgodne jest z terminami okreslonymi postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach prawa odnośnie okreslonych czynności.O przedłozeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie zawiadomiona.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży , za posrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nalezy złozyć w Sekretaraicie Urzedu Miejskiego w Stawiskach, przesłać pocztą na adres Urzędu.

Podstawa prawna:


  1. Art. 59, 60, 61, 63 i 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1073 z późn. zm);

  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827 z późn. zm.)

Data sporządzenia

środa, 21 lut 2018 11:03

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 14:59
Pliki do pobrania:
Data dodania: środa, 21 lut 2018 11:03
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 14:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sty 2022 13:09
Opublikował(a): Bożena Majkrzak
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3673 razy
Ilość edycji: 3