BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Miejsce załatwienia sprawy

Urzad Miejski w Stawiskach pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.45. tel. /086/278 50 50

Wymagane dokumenty

- Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie / w trzech egzemplarzach/.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych/
- Dowód zapłaty opłaty skarbowej
- Mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa 1:2000, z określonym terenem inwestycji i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- Dane właścicieli działek sąsiednich /imię i nazwisko ,adres/
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacje o jego braku

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach, pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.stawiski.pl

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2012, poz. 1282 z póź. zm./. za wydanie decyzji pobiera się opłatę w wysokości 205 zł. a za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby - 105 zł.,
17 zł – za złożenie pełnomocnictwa lub prokury
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 51876210220031609720000010
Hexa Bank Spółdzielczy
o/Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Sprawa wymaga postępowania administracyjnego, w tym opinii innych organów. Urząd załatwia sprawę bez zbednej zwłoki, po otrzymaniu wymaganych opinii i dokumentów

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.)

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 t.j.)

Opracował

Małgorzata Dąbkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Dąbkowska

Zatwierdził

Laskowski Jarosław

Data sporządzenia

czwartek, 8 sty 2015 13:34

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 paź 2005 11:45
Data dodania: czwartek, 8 sty 2015 13:34
Data upublicznienia: czwartek, 13 paź 2005 11:45
Opublikował(a): Małgorzata Dąbkowska
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3744 razy
Ilość edycji: 5