BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach /pokój nr 13/ tel. /086 /278 50 50

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2. Załączniki:
-dokument potwierdzający stan formalno- prawny dotyczacy wykonywanej działalności tj. kopie zaswiadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej lub odpis aktualny z rejstru przedsiębiorstw /w przypadku spółek prawa handlowego/
- kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów i pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności na terenie gminy Stawiski
- dokument potwierdzający gotowość odbioru przez stację zlewną

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach, pok. nr 13 w godzinach pracy Urzędu

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokosci: 107 zł. należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr 51876210220031609720000010
Hexa Bank Spółdzielczy
o/Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art 35 kpa sprawy sa załatwiane niezwłocznie. W przypadku sprwy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu w godzinach pracy

Inne wskazówki, uwagi:

Dokumenty nalezy składać w komplecie . W przypadku braku , zgodnie z kpa, wnioskodawca jest wezwany na uzupełnienie dokumentów. Nie uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm/
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

Opracował

Małgorzata Dąbkowska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Dąbkowska

Data sporządzenia

czwartek, 8 sty 2015 11:55

Data zatwierdzenia

środa, 15 paź 2003 15:15
Data dodania: czwartek, 8 sty 2015 11:55
Data upublicznienia: środa, 15 paź 2003 15:15
Opublikował(a): Małgorzata Dąbkowska
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 2876 razy
Ilość edycji: 2