BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM USC

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski Stawiski pokój nr 5

tel.278-55-11 wew12, 278-52-21

Wymagane dokumenty

Dowody tożsamości

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia),
- pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem.

Gdzie odebrać formularze:

Formularze wypełnia się bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawiskach.

Opłaty:

Należy uiścić opłatę skarbową w wysokości:
- 84 zł, w kasie UM Stawiski.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.

Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.

Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna:

- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.),
- Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 12:38

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 18:35
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 12:38
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 18:35
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3176 razy
Ilość edycji: 2