BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)

telefon: 278-55-11 w. 35 lub 278-52-02

Wymagane dokumenty

przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć wniosek kierowany do Burmistrza Stawisk, który powinien zawierać:

- oznaczenie rodzaju zezwolenia;

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;

- przedmiot działalności gospodarczej;

- adres punktu sprzedaży;

- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego);

- podpis przedsiębiorcy (-ców).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ksero);

- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży i podawania będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5

Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie sprzedaży alkoholu w danym punkcie, za rok kalendarzowy wynosi:
1. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 525 PLN
2. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa): 525 PLN
3. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu: 2100 PLN

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż i podawanie alkoholu w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37 500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 77 000 zł. dla napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie zezwolenia w terminie od 1 do 2 miesięcy, w zależności od tego, w jakim czasie zostanie wydana opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie GKRPAiN służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Na decyzję odmawiającą wydania zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Podstawa prawna:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.(Dz.U. z 2018r., poz. 2137 ze zmianami),

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 13:50

Data zatwierdzenia

czwartek, 10 lip 2003 16:33
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 13:50
Data upublicznienia: czwartek, 10 lip 2003 16:33
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2927 razy
Ilość edycji: 3