BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Miejsce załatwienia sprawy

Urzad Miejski w Stawiskach, pok.nr 13,

tel. /0-86/ 278-50-50

Wymagane dokumenty


 1. Wniosek do Burmistrza Stawisk o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub krzewów.

 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań);

 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4. (składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),

 4. rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

 5. projekt planu:

  a) nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska lub

  b) przesadzenia drzewa lub krzewu

  - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i planowany termin ich wykonania.

 6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1- 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Gdzie odebrać formularze:

Siedziba urzędu, pok. nr 13,

godz.7.30-15.45

Opłaty:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów jeżeli zachodzą przesłanki z art. 86 w/w ustawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia ,
Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzję można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).


 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.)


 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Małgorzata Dąbkowska

Zatwierdził

Jarosław Laskowski

Data sporządzenia

czwartek, 8 sty 2015 12:39

Data zatwierdzenia

piątek, 11 lip 2003 09:16
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 8 sty 2015 12:39
Data upublicznienia: piątek, 11 lip 2003 09:16
Opublikował(a): Małgorzata Dąbkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3350 razy
Ilość edycji: 7