BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)
telefon: 86 278 55 11 w 35 lub 86 278 52 02

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Pisemna deklaracja.
3. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
Z wnioskiem mogą wystąpić:
1. wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Stawiski bez zameldowania na pobyt stały
2. wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie gminy Stawiski
3. wyborcy stale zamieszkali na terenie gminy Stawiski pod innym adresem niż adres zameldowania

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5

Opłaty:

Czynności te nie podlegają opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy:

Skargę składa się do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji , za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Inne wskazówki, uwagi:

Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, w urzędzie gminy przez cały rok.
Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 684 z póź. zm.)

Opracował

Halina Skrodzka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Data sporządzenia

wtorek, 8 lip 2003 15:02

Data zatwierdzenia

wtorek, 7 paź 2003 14:36
Data dodania: wtorek, 8 lip 2003 15:02
Data upublicznienia: wtorek, 7 paź 2003 14:36
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a): Admin2
Artykuł był czytany: 3078 razy
Ilość edycji: 7