BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)

telefon: 86 278 55 11 w 35 lub 86 278 52 02

Wymagane dokumenty

1. podanie
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
3. wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego” (tylko w przypadku zameldowania na pobyt stały lub czasowy),
3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 10 zł (tylko w przypadku wymeldowania lub anulowania zameldowania),
4. potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika oraz oryginał pełnomocnictwa,
5. w szczególnych przypadkach należy dołączyć inne istniejące dokumenty, np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, protokół komorniczy czy inne rozstrzygnięcia potwierdzające stan faktyczny w sprawie.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej należy dokonać przed wydaniem decyzji na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach ( BS Piątnica o/ Stawiski Nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

2 miesiące od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 KPA z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Stawisk. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Inne wskazówki, uwagi:

Podanie o wymeldowanie powinno zawierać w szczególności takie dane jak:

  • imię i nazwisko osoby, która ma być wymeldowana,


  • adres lokalu,


  • jeśli jest znany to podać aktualny adres pobytu tej osoby,


  • informację od kiedy nie zamieszkuje w tym lokalu,


  • przyczyny opuszczenia lokalu,


  • uzasadnienia żądania wymeldowania.


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 8 lip 2003 14:03

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 10:44
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 8 lip 2003 14:03
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 10:44
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3902 razy
Ilość edycji: 9