BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I UDOSTEPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)
telefon: 278-55-11 w 35 lub 278-52-02.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
  • Wypełniony "Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL"
  • dowód opłaty

  • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
    Dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych - 17 zł. Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat za wydanie zaświadczenia.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
3. opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
Opłatę skarbową za wydane zaświadczenia ze zbiorów meldunkowych oraz opłatę za udostępnienie danych osobowych wpłaca się na dowód wpłaty na rachunek Urzędu Miejskiego. ( BS Piątnica o/ Stawiski Nr 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów i opłat.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia danych innych osób wydaje się decyzję, na którą służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Inne wskazówki, uwagi:

UWAGI
Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 )
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1000 z późn. zm. )
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2482 )
4. Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1212 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 8 lip 2003 11:46

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 09:51
Data dodania: wtorek, 8 lip 2003 11:46
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 09:51
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3157 razy
Ilość edycji: 17