BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5 (parter)
telefon: 86 278 55 11 w 35 lub 86 278 52 02

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony formularz – wzór w załączeniu.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Przy wykonywaniu czynności zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu z oryginałem właściwego dokumentu do wglądu /akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument /

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.Osoba zgłaszająca pobyt stały otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Osoba zgłaszająca pobyt czasowy otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych, jednakże opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkom, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństw

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Inne wskazówki, uwagi:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodziców. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411);
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).


Opracował

Halina Skrodzka

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieska Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 8 lip 2003 09:07

Data zatwierdzenia

wtorek, 22 lip 2003 09:26
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 8 lip 2003 09:07
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 09:26
Opublikował(a): Halina Skrodzka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 3013 razy
Ilość edycji: 9