BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŚWIADCZENIE DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA PRZED OSOBĄ DUCHOWNĄ

Miejsce załatwienia sprawyUrząd Miejski w Stawiskach /USC/ pokój Nr 5
tel.278-55-11 wew.12,278-52-21

Wymagane dokumenty

dowody tożsamości

Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia),

Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem,

Dowód zapłaty opłaty skarbowej wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu.

Gdzie odebrać formularze:Urząd Miejski w Stawiskach /USC/ pokój Nr 5

Opłaty:

sporządzenie aktu małżeństwa -84 zł, w kasie UM Stawiski

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest sześć miesiące od daty jego wystawienia.

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zapewnienie można złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.

W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.

Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna:

- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.),
- Art. 81,82 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Krystyna Terepka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

wtorek, 3 mar 2015 14:55

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 lip 2003 18:26
Data dodania: wtorek, 3 mar 2015 14:55
Data upublicznienia: wtorek, 15 lip 2003 18:26
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2767 razy
Ilość edycji: 2