BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Stawiskach,

pokój nr 5,

telefon 278-55-11 wew. 12 lub tel. 278-52-21

Wymagane dokumenty

1.Wniosek w formie pisemnej składa się w siedzibie dowolnego organu gminy.
Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się w drodze skierowania przez wnioskodawcę do organu wybranej gminy wypełnionego elektronicznego formularza uwierzytelnionego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego albo podpisem potwierdzonym profilem Zaufanym ePUAP.
2.Dowód osobisty lub ważny paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
3.Do wniosku załącza się aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle i mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, załączając również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografie przedstawiającą ją w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, załączając zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Stawiskach - pokój nr 5.

Opłaty:

Dowód osobisty jest wydawany bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Oczekiwanie na odbiór dowodu trwa około 1 miesiąca. Dowód osobisty odbiera się osobiście.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Stawisk.

Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 2.


Inne wskazówki, uwagi:

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5MB.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. W przypadku niemożności złożenia wniosku w siedzibie organu gminy spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy w celu przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Odbioru dowodu złożonego w tym trybie może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku upływu terminu ważności, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dowodu osobistego , utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Gdy kompletny wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony można sprawdzić czy dowód jest gotowy do odbioru pod adresem www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 653 ze zm);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego , jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2020 r. , poz. 31 )

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Halina Skrodzka

Zatwierdził

Agnieszka Rutkowska

Data sporządzenia

poniedziałek, 30 cze 2003 13:18

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 7 lip 2003 15:09
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 30 cze 2003 13:18
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2003 15:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lis 2021 09:37
Opublikował(a): Krystyna Terepka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 4027 razy
Ilość edycji: 8