BIP Gminy Stawiski

Informacja z otwarcia ofert

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

Stawiski, dnia 03 lipca 2018 r.

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18 – 520 Stawiski

SGiT.271.1.2018

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”.

INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Stawiski, działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje:

 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 528 000,12 zł brutto (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy zł 12/100).
 2. Ofertę w w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 03 lipca 2018 r. złożyło 2 Oferentów:

Oferta Nr 1. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk, ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża
oferując następujące warunki:

 1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 623 894,40 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 40/100),w tym 46 214,40 zł podatek VAT; wartość netto 577 680,00 zł;
 2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury.
 4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: tak.

Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4A, 18-500 Kolno
oferując następujące warunki:

 1. cena oferty brutto – 12 m-cy: 794 699,94 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 94/100), w tym 58 866,66 zł podatek VAT; wartość netto: 735 833,28 zł;
 2. termin wykonywania w/w zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
 3. warunki płatności: 30 dni od daty wpływu faktury;
 4. dysponowanie pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6: nie.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 lip 2018 13:45
Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2018 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 75 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.