BIP Gminy Stawiski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAWISK

Stawiski, dnia 15 czerwca 2018 r.

OŚR.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I ROZPOCZĘCIU PROCEDURY UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W RAMACH POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 oraz w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Burmistrz Stawisk

1) Podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z udokumentowanego złoża kopaliny ,,Zaborowo II’’ na działce nr geod. 417 położonej w obrębie geod. Zaborowo, gmina Stawiski, powiat kolneński, województwo podlaskie.

2) Zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 • zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stanowiskami organów współdziałających, jeśli będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu 730-1530.
 • składania uwag i wniosków do Burmistrza Stawisk w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym a także poprzez ePUAP (elektroniczną platformę usług administracji publicznej) w terminie  30 dni, tj. od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia
  15 lipca 2018 r.
  na adres Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, poczta elektroniczna – sekretariat@stawiski.pl; faks (86) 2785533.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 ww. ustawy).

Ww. przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony postanowieniem tutejszego organu, Nr OŚR.6220.1.2018 z dnia 14.04.2018 r., w którym nałożono na Wnioskodawcę obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Stawisk. Organem właściwym do wydania  opinii w tej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży i Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku, a organem właściwym do uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 ww. ustawy).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Stawisk przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 15 czerwca 2018 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na stronie bip.stawiski.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 cze 2018 14:06
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 14:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 125 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.