BIP Gminy Stawiski

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu nieograniczonego dotyczącego usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych c.d.

Stawiski, dn. 09.05.2018 r.

Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

ARS.271.1.18

WYKONAWCY

W związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym usług kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania: 

CZEŚĆ III – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY STAWISKI WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI 

 1. Prosimy o zgodę na przeniesienie z Klauzul obligatoryjnych – część III Zamówienia Treści klauzul nr 1:

Dla pojazdów nowonabywanych – automatyczne objęcie ochroną ubezpieczenia od momentu ich zarejestrowania, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela wszelkich danych niezbędnych do identyfikacji pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakupu pojazdu, a dla pojazdów pozostających we flocie oraz przeniesionych z innego zakładu ubezpieczeń bez jednego dnia przerwy – od momentu wygaśnięcia dotychczasowych polis Do klauzul fakultatywnych.

Zamawiający nie wyraża zgody

Powyższe zmiany i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców przygotowujących oferty na wykonanie zamówienia na usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i stają się integralna częścią SIWZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: środa, 9 maj 2018 11:14
Data opublikowania: środa, 9 maj 2018 11:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 108 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.