BIP Gminy Stawiski

Zmiana SIWZ i Ogłoszenia - dot. przetargu na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski"

Stawiski, dnia 27 czerwca 2018 r.

SGiT.271.1.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stawiski”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
 z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia:

1) zapis Rozdziału VII SIWZ:

- o treści:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.

zmienia się na:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

 2) zapis załącznika nr 1 do SIWZ:

- o treści w pkt 1:

Kryterium ceny oferty brutto:

Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:

Wynagrodzenie miesięczne:

Cena netto : ……………………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

Planowane wynagrodzenie umowy:

Cena netto: 18 m-cy x ………………… = ……………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

zmienia się na:

Kryterium ceny oferty brutto:

Oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w SIWZ za kwotę:

Wynagrodzenie miesięczne:

Cena netto : ……………………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

Planowane wynagrodzenie umowy:

Cena netto: 12 m-cy x ………………… = ……………………………..

podatek VAT: ………………………………….

cena brutto.........................................................................................................zł

(słownie: ..............................................................................................................)

- o treści w pkt 3:

Kryterium „Aspekt środowiskowy” – norma emisji spalin

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”

Oświadczam, że w okresie trwania umowy tj. od 01.01.2019 r. do 30.06.2020 r.,(właściwe zaznaczyć):

nie będę dysponował żadnym pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6;

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jeden pojazd spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6.

zmienia się na:

Kryterium „Aspekt środowiskowy” – norma emisji spalin

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stawiski”

Oświadczam, że w okresie trwania umowy tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,(właściwe zaznaczyć):

nie będę dysponował żadnym pojazdem spełniającym normę emisji spalin minimum EURO 6;

skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jeden pojazd spełniający normę emisji spalin minimum EURO 6.

3) zapis załącznika Nr 9 do SIWZ:

- o treści w § 2 :

Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020r.

zmienia się na:

Strony ustalają, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 cze 2018 15:31
Data opublikowania: środa, 27 cze 2018 15:43
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 94 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.