BIP Gminy Stawiski

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i jednostkach podległych


PARTER

Nazwisko i imię Wydział Nr telefonu Nr pokoju
Mroczkowska Małgorzata Obsługa Rady / Profilaktyka / Wybory 86 278-55-22 | wew. 17
3
Ślaska Zofia Archiwum / Obrona Cywilna / Pomoc Materialna 86 278-52-20 | wew. 18 6
Terepka Krystyna Urząd Stanu Cywilnego 86 278-52-21 | wew. 12
7
Skrodzka Halina Ewidencja Ludności 86 278-52-02 | wew. 35
Chodnicka Małgorzata Gospodarka Nieruchomościami 86 278-52-23 | wew. 14
8


I PIĘTRO

Nazwisko i imię Wydział
Nr telefonu
Nr pokoju
Zabielska Magdalena Sekretariat / Burmistrz Stawisk / Sekretarz Gminy Stawiski 86 278-55-11 | wew. 11 10
Malinowski Grzegorz Drogownictwo / Transport 86 278-51-92 | wew. 22
12
Tyszka Joanna Rolnictwo
Majkrzak Bożena Budownictwo / Zagospodarowanie przestrzenne 86 278-50-50 | wew. 33
13
Dąbkowska Małgorzata Ochrona Środowiska
Kowalewska Marta Kasa 86 278-51-56 | wew. 24
14
Mierzejewska Elżbieta Kadry 86 278-51-83 | wew. 32
15
Wesołowska Maria Wymiar Podatku 86 278-51-82 | wew. 13
16
Grela Ewa Podatki 86 278-51-78 | wew. 31
17
Janczyk Beata Zastępca Skarbnika Gminy 86 278-51-66 | wew. 28
18
Ofman Iwona Skarbnik Gminy Stawiski 86 278-50-20 | wew. 27
19
Niedźwiedzka Iwona Obsługa OSP / Organizacje Pozarządowe 86 278-51-95 | wew. 34
20
Krasińska Elżbieta Księgowość UM 86 278-51-45 | wew. 23
21
Laskowski Jarosław Obsługa Informatyczna / Informacje Niejawne 86 278-51-63 | wew. 26 22


WYKAZ TELEFONÓW DO INSTYTUCJI

Dyrektor/kierownik Nazwa instytucji Nr Telefonu Nr pokoju
Łoszewska Izabela Ośrodek Pomocy Społecznej 86 278-51-37 | wew. 15
86 278-52-05 | wew. 20
x
Żochowska Bogumiła (Dyrektor) Szkoła Podstawowa w Porytem 86 278-86-82 | wew. 45 x
Chojnowski Tomasz (Dyrektor) Szkoła Podstawowa w Stawiskach 86 278-56-09 | wew. 41 x
Gimnazjum w Stawiskach 86 278-57-31 | wew. 42
86 278-52-29 | wew. 54
x
Szkoła Filialna w Budach Stawiskich 86 278-88-49 | wew. 46 x
Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim 86 278-50-56 | wew. 48 x
Miejskie Przedszkole w Stawiskach 86 278-56-51 | wew. 49 x
Raczyńska Bożena
Pachucka Hanna
Biblioteka w Stawiskach 86 278-50-66 | wew. 50 x
Konopka Katarzyna Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 86 278-55-79 | wew. 51 x
Ofman Andrzej (p.o. kierownika) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 86 278-57-11 | wew. 52/29 x
Bikowski Remigiusz Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach 86 278-50-08 | wew. 53 x
mł .asp. Gordon Łukasz Posterunek Policji w Stawiskach 86 474-10-16 x

 

Data powstania: wtorek, 6 mar 2018 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 13:22
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 604 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.