BIP Gminy Stawiski

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Stawiski, dnia 23 lutego 2018 roku

ORG.524.1.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok.

I. Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 1 członka komisji konkursowej, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.
 3. Każdej z organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przysługuje zgłoszenie tylko jednego kandydata.
 4. Burmistrz Stawisk powołując komisje konkursowe wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przede wszystkim posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, do których odnosi się konkurs.
 5. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.
 6. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Stawisk w drodze zarządzenia.
 7. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny. Członkom komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 8. Członków komisji konkursowej biorącym udział w opiniowaniu ofert obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletni reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski, którzy nie reprezentują organizacji/podmiotu biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert.

III. Zadania członka komisji konkursowej:

 1. Udział w posiedzeniach komisji.
 2. Przestrzeganie regulaminu pracy komisji.
 3. Zapoznanie się ze złożonymi ofertami.
 4. Sprawdzenie ofert pod względem formalnym.
 5. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu konkursu ofert oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski w godzinach od 730 do 1530, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

 

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 23 lut 2018 15:36
Data opublikowania: sobota, 24 lut 2018 17:42
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 262 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Stawiskach jest: Burmistrz Stawisk, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
 3. Administrator danych osobowych - Burmistrz Stawisk - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Stawiskach;
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Stawiski;
  3. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Stawiskach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Stawisk.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych oraz sposobów ich gromadzenia.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.