BIP Gminy Stawiski

Zawiadomienie na XLII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2017 roku

Stawiski, dnia 22 maja 2017 r.

RM.0002.42.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że zwołałem XLII Sesję Rady Miejskiej w Stawiskach na dzień 29 maja 2017r. (poniedziałek). Otwarcie sesji nastąpi o godzinie 11:00.

Rada Miejska w Stawiskach obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad XLI Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28.04.2017r.
  3. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
  8. Informacje.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Stawiskach odbędzie się w dniu 26 maja 2017r. (piątek) godz.14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

 

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Józef Zalewski

Data powstania: poniedziałek, 22 maj 2017 14:52
Data opublikowania: poniedziałek, 22 maj 2017 14:55
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 426 razy